Miljöpolicy

Övergripande mål
reepler ska både internt och externt aktivt medverka till att de nationella miljömålen om att nå hållbar utveckling förverkligas genom att i all verksamhet ta hänsyn till:

• Att människors hälsa skyddas.
• Att den biologiska mångfalden bevaras.
• Att hushållning sker vid uttag av naturresurser.
• Att kultur- och naturlandskap skyddas.
• Att miljöhänsyn skall tas i all planering och verksamhet.
• Att verka för att minimera användning och spridning av för naturen främmande ämnen.
• Att minimera användning av energi och ändliga resurser.
• Att hushålla med råvaror och minimera avfall.
• Att sträva efter kontinuerliga förbättringar inom miljöområdet.
• Att verka för att begränsa bullerspridning.
• Att verka för att främja biologisk mångfald.
• Att all personal görs delaktig i miljöarbetet.

Grundläggande principer för reeplers verksamhet skall vara
• att i all vår verksamhet beakta dess påverkan på människors hälsa.
• att kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och integrationsprincipen efterlevs i alla beslut.
• att allt beslutsfattande genomsyras av en ekologisk omvärldssyn.
• att reepler i samverkan med andra samhällsaktörer arbetar för att nå god livsmiljö för alla.reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler