Produktsortiment i övrigt

reepler ska ha ett livscykelperspektiv vid upphandling och beakta varans totala miljöpåverkan från tillverkning till avfall.

reepler skall bland annat verka aktivt för ett ökat utbud av miljöanpassade produkter samt prioritera varor som inte innehåller miljöfarliga komponenter, använda produkter med lång livslängd och som kan återgå i kretsloppssystemet samt verka aktivt för sortimentbegränsning.

Livsmedel
Hälsan påverkas av miljöföroreningar i näringskedjan. Produktion av livsmedel måste därför ske på ett miljöanpassat sätt i samklang med naturens kretslopp.

reepler skall bland annat verka för en ökad användning av alternativt och lokalt producerade livsmedel, prioritera ekologiskt odlade, ej bestrålade livsmedel samt erbjuda kost som ej innehåller kemiska restprodukter eller tillsatsämnen.

Kemikalier
Kemikalier utgör ett allvarligt hot mot miljön genom deras spridning i naturen och anrikning i näringskedjan. Hos reeplers kunder hanteras många olika typer av kemikalier med varierande miljöfarlighet. Miljö- och hälsopåverkan måste beaktas vid all användning av dessa.

reepler skall bland annat tillse att utbildning och information ges till berörd personal, beakta produktvalsprincipen vid val av produkter samt ej använda kemikalier som finns upptagna på kemikalieinspektionens begränsningslista.

Avfall
reepler
hanterar ett antal produkter som genererar avfall. Avfall som inte hanteras rätt blir en belastning på miljön, vilket ställer krav på alla verksamheter att förändra beteendemönster för att minska miljöpåverkan.

reepler skall bland annat minska den totala mängden avfall genom förändring av produktsortimentet, källsortera samt fortlöpande informera och utbilda personal i avfallshantering.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler