Strategi

Miljöpolicyn skall efterlevas genom att
• bedriva all verksamhet med största möjliga miljöhänsyn varvid förebyggande insatser prioriteras.
• låta miljöanpassningen vara en naturlig del i det dagliga kvalitetsarbetet och göra miljöpolicyn känd för alla anställda och styrelsen inom reepler.
• uppfylla gällande miljölagar vid all verksamhet med god marginal.
• utvärdera miljökonsekvenser av alla nya verksamheter, produkter och processer före beslut. 
• utveckla kompetens och bra rutiner för miljöfrågorna. 
• bevaka utvecklingen av miljöanpassad och resurssnål teknik.
• utforma miljömål och handlingsprogram vid respektive lokalkontor. 
• granska reeplers miljöbelastning och genomförda miljöåtgärder genom nyckeltal och miljörevision.
• skapa resursmässiga förutsättningar för att nå uppsatta mål.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler